1. Administratívna budova r. 2011
 2. Sklad hotových výrobkov r. 2008-2011
 3. Sklad hotových výrobkov r. 2012-2013
 4. Výmena opláštenia r. 2012
 5. Cievočnica r. 2012-1013
 6. Výrobná hala r.2003-2005
 7. Prístavba výrobnej haly r. 2010
 8. Lisovňa r. 2012
 9. Sklad foriem r. 2013-2014
 10. Administratívna budova Energetiky r. 2010
 1. Rework r. 2008-2010
 2. Spevnené plochy r. 2014
 3. Medzisklad zmesí r.2010
 4. Miešiareň r. 2019-2010
 5. Zberný dvor r. 2013
 6. Energocentrum r. 2013
 7. Rekonštrukcia CAPT r. 2012
 8. Výrobná hala sever r. 2013-2014
 9. Sklad chemikálií r. 2014
 1. Výrobná hala r. 2009 – 2010
 2. Parkovisko bicyklov r. 2015
 3. Administratívna budova technologického centra r. 2014-2015
 4. Skywall r. 2014
 5. Rekonštrukcia budovy TCP
 6. Vrátnica r. 2013

Podobné práce

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok