Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

 

1.    Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť SESTAV, s.r.o., registrácia: OR: OS Trenčín, odd.: s.r.o., vložka č.: 3582/R, sídlo: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, Slovenská republika, IČO: 36 014 559 (ďalej len „prevádzkovateľ 1“) a SESTAV stavebniny, s.r.o., registrácia: OR: OS Trenčín, odd.: s.r.o., vložka č.: 22271/R, sídlo: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, Slovenská republika, IČO: 45 274 550 (ďalej len „prevádzkovateľ 2“).

 

2.    Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu:

Zákazník: titul, meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, email, tel. č., podpis, obrazový záznam.

Obchodný partner: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, email, tel. č., podpis, obrazový záznam.

 

3.    Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za obchodným účelom.

 

4.    Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.

 

5.       Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame podľa lehôt zo zákona.

 

6.    Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

 

7.    Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 

8.    Aký je náš oprávnený záujem?

Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerovým systémom, ktorý používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v priestoroch prevádzkovateľa 1 a prevádzkovateľa 2, ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov kamerovým systémom nájdete v časti  Kamerový systém – monitorovanie priestorov prístupných verejnosti.

 

9.    Aké máte práva?

a)      Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b)      Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c)       Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

·         už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

·         odvoláte svoj súhlas;

·         namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;

·         spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;

·         osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

·         ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

·         Vaše osobné údaje sme získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d)      Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

·         nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

·         spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;

·         Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

·         namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e)      Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)        Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

·         na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

·         z dôvodu nášho oprávneného záujmu;

·         vytvárania zákazníckeho profilu;

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

g)      Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Vaše právo zahŕňa:

·         právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa;

·         právo vyjadriť Vaše stanovisko;

·         právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Výnimky z tohto práva sú možné v prípade ak je rozhodnutie:

·         nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy;

·         povolené právom Únie alebo členského štátu;

·         založené na výslovnom súhlase.

h)      Právo odvolať súhlas

V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

i)        Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 

10.     Ako môžete postupovať pri uplatnení Vašich práv?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

·         emailom na trnkova@sestav.sk

·         zaslaním poštou na adresu SESTAV, s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava alebo SESTAV stavebniny, s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava

·         odovzdaním na sekretariáte prevádzkovateľa 1 a prevádzkovateľa 2 na adrese: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava (4. poschodie)

·         na tel. č. +421 42 28 52 110

 

Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia.

PRIESTOR MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO ZÁZNAMOM               

Prevádzkovateľ: SESTAV, s.r.o. / SESTAV stavebniny, s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava

Kontakt na zodpovednú osobu: trnkova@sestav.sk , +421 42 28 52 110

Účel spracúvania: Monitorovanie priestorov spoločnosti SESTAV, s.r.o. / SESTAV stavebniny, s.r.o. na účel ochrany majetku, života a zdravia

Právny základ spracúvania: Oprávnené záujmy prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného Nariadenia o ochrane údajov

Doba spracúvania osobných údajov: 72 hodín

Práva dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúva Vaše osobné údaje (právo na prístup), právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov (právo na výmaz), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (právo namietať) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť na základe vyžiadania poskytnúť záznamy z kamier subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, napr. súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.

Bližšie informácie získate na kontaktnom mieste v priestore prevádzkovateľa (na prevádzke prevádzkovateľa u účtovníčky, na predajni u vedúceho predajne alebo na sekretariáte spoločnosti na adrese: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava) a na www.sestav.sk

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov –
KAMEROVÝ SYSTÉM – MONITOROVANIE PRIESTOROV PRÍSTUPNÝCH VEREJNOSTI

SESTAV, s.r.o., IČO: 36014559 / SESTAV stavebniny, s.r.o., IČO: 45274550 so sídlom J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava (ďalej spolu len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES („GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“).

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len: „“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania
osobných údajov

Právny základ spracúvania
osobných údajov

Doba
spracúvania

Príjemcovia

OCHRANA MAJETKU
pozn. účelom je monitorovanie priestorov prevádzkovateľa na účely ochrany majetku, života a zdravia – KAMERY

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Oprávneným záujmom je: ochrana majetku prevádzkovateľa a predchádzanie škodám monitorovaním osôb, ktoré sa v priestoroch prevádzkovateľa zdržujú (zamestnanci, žiaci, zákonní zástupcovia a verejnosť)

72 hodín odo dňa vyhotovenia záznamu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

POSKYTOVANIE OÚ ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI NA ZÁKLADE ICH POŽIADAVKY

Pozn. poskytovanie OÚ v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci, napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z kamier pre účely ochrany tretích osôb, t. j. pre iné účely ako účely prevádzkovateľa

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
– nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
 prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 171/1993 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 370/1990 Zb.

žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
– nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
 prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov

10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania

súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
– nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ
 prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru).

Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracúvané, za akých podmienok, a to vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu OÚ, ak:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  4. sú OÚ spracúvané nezákonne;
  5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť, musia byť osobné údaje vymazané;
 4. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania OÚ, ak:
  1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ;
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 5. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme, alebo (B) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa ako prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch, pokiaľ by prevádzkovateľ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 6. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese trnkova@sestav.sk .

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, a to najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza u účtovníčky na danej prevádzke, vedúceho danej predajne, na sekretariáte prevádzkovateľa a na jej webovom sídle www.sestav.sk .

 

 

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok